Černé skládky

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech přinesl od 1. 1. 2021 nová pravidla pro řešení černých skládek (nezákonně soustředěný odpad). Jedná se o odpad, který je odložen na místo, které není k jeho odkládání určeno. 

Vlastník odpadu má povinnost předat nezákonně soustředěný odpad do zařízení pro nakládání s opady, případně do dopravního prostředku provozovatele zařízení, nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu (s výjimkou vlastníka odpadu, který je fyzickou osobou), nicméně, pokud tak neučiní, je třeba řešit neoprávněně uložený odpad jinou cestou. Pokud je černá skládka založena, dochází k ohrožení životního prostředí a zejména je zde riziko dalšího návozu odpadu na dané místo.

Zákon o odpadech v této souvislosti zavedl povinnosti vlastníka pozemku. Pokud se tedy vlastník pozemku dozví o černé skládce (nezákonně soustředěném odpadu) na svém pozemku, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn.

Na druhé straně platí, že pokud se obecní úřad obce s rozšířenou působností dozví, že se v jeho správním obvodu nachází nezákonně soustředěný odpad, neprodleně se pokusí zjistit jeho vlastníka. Pokud osobu odpovědnou za odpad nezjistí, pak je na místě provést opatření, která zamezí dalšímu rozšíření skládky.  Přitom zde nastupuje součinnost vlastníka pozemku.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyzve vlastníka pozemku k odklizení odpadu a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy (případně může stanovit lhůtu delší). Součinnost v tomto odklizení může vlastníkovi poskytnout obec, kde se odpad nachází. Smyslem této výzvy je aktivní přístup vlastníka pozemku, který společně s obcí věc vyřeší, aby se předešlo zhoršení situace (též ve vztahu k dalšímu užívání jeho pozemku).

Jestliže vlastník výzvu nesplní, může mu být uloženo, aby na vlastní náklady dané místo zabezpečil proti dalšímu návozu odpadu. Přitom zákon podrobněji nestanoví, o jaká zabezpečovací opatření by se mělo jednat. Konkrétní situaci by tedy měl posoudit  příslušný obecní úřad s rozšířenou působností a zohlednit možnosti vlastníka a vhodnost řešení, jakož i další okolnosti.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může sám odpad zabezpečit  nebo odpad odklidit a předat do příslušného zařízení k nakládání s odpady.

V těchto případech je vlastník povinen umožnit vstup osobě pověřené obecním úřadem obce s rozšířenou působností a strpět zabezpečení nebo odklizení odpadu.

Pokud jde přestupek spočívající v neoznámení černé skládky nebo neplnění povinnosti na výzvu obecního úřadu místo zabezpečit, hrozí zde pokuta do 10tis Kč. 

 

Obecní úřady by měly k řešení černých skládek aktivně využívat účelové podpory Státního fondu životního prostředí. 

 

Chcete vědět víc?

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Autorka je právničkou ARROWS advokátní kanceláře. Specialistka na právo životního prostředí, veřejnou správu a obecní samosprávu.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.