Jak odměňovat členy výborů a komisí?

Členové výborů zastupitelstva a komisí rady mohou být jak uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva, tak i jiné fyzické osoby, které členy zastupitelstva nejsou. Jak správně se předsedům a členům výborů a komisí stanoví odměna? Má-li člen více funkcí, bude se odměna sčítat? A lze uzavřít s členem komise dohodu o provedení práce?

Pokud zastupitelstvo nestanoví členům výborů či komisí odměnu, lze jim vyplácet pouze odměnu související s výkonem funkce zastupitele. Členové výborů či komisí, kteří by nebyli členy zastupitelstva, by pak neměli nárok na žádnou odměnu. Nesprávný je občas uplatňovaný přístup, kdy obec uzavírá s fyzickými osobami, kteří jsou členy výborů a komisí a nejsou členy zastupitelstva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. dohoda o provedení práce).

Za předsedu výboru je vždy nutné zvolit člena zastupitelstva obce, jak stanoví § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Uvedené ustanovení zároveň připouští jedinou výjimku z tohoto pravidla, a to v případě osadního výboru, který má specifické obsazení dle § 120 zákona o obcích, a jehož předsedu volí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru. Členy osadního výboru jsou pak zastupitelstvem určení občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. Nebylo by totiž racionální obsadit osadní výbor, který má hájit specifické zájmy občanů té části obce, pro kterou je zřízen, osobami bez vazby na tu lokalitu.

Obecně odměňování předsedů a členů výborů, kteří jsou členy zastupitelstva, vychází ze zásad odměňování zastupitelů v souladu se zákonem o obcích a dle nařízení vlády. V příloze č. 1 jsou v příslušných sloupcích uvedeny mj. funkce uvolněného předsedy výboru a komise a neuvolněného předsedy výboru a komise, a dále funkce člena výboru a komise. Zásady pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce, kteří vykonávají funkce předsedů nebo členů všech výborů a komisí, platí bez rozdílu. Zastupitelstvo proto stanoví výši odměny v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. a odměna těmto členům zastupitelstva chodí ve stanovené výši, případně ve výši součtu odměny neuvolněného zastupitele a předsedy či člena výboru nebo komise. Pokud zastupitelstvo rozhodne, že odměny za souběh více funkcí se poskytují v souhrnu (sčítají se), pak je třeba dát pozor na zákonné omezení upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích, které připouští poskytovat souhrnnou odměnu maximálně za 3 různé funkce.


Pakliže nejsou členové výboru nebo komise členy zastupitelstva obce, je třeba vycházet z ustanovení § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, dle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazena pravomoc rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. Jakou formou se tato peněžitá plnění mohou poskytovat, zákon o obcích nespecifikuje. Takové plnění je třeba považovat za funkční požitek ve smyslu ust. § 6 odst. 10 písm. b) bod 1. zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, tedy za příjem ze závislé činnosti spočívající v odměně za výkon funkce v orgánech obce a jiných orgánech územní samosprávy. Nesprávný je proto postup, se kterým se lze často setkat, kdy obec uzavírá se členy výborů či komisí dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (typicky dohoda o provedení práce), nebo jim poskytuje dary.

Na ustavujícím zasedání by si mělo zastupitelstvo rozhodnout, které funkce bude odměňovat, přičemž by nemělo opomenout ani stanovení odměn členům výborů a komisí, a to jak těm, kteří jsou současně členy zastupitelstva, tak i těm, kteří jeho členy nejsou. V obou případech půjde o tzv. funkční požitek. Je na zastupitelstvu, zda umožní v případě souběhu více funkcí členů zastupitelstva sčítat odměny za jednotlivé funkce.

Chcete vědět víc?

Mgr. Robin Mlynář

zpracováno pro ARROWS advokátní kancelář

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.