Jak předcházet významnému a neočekávanému zvýšení ceny stavebních prací v rámci realizace dotačního projektu?

Obce a města, podobně jako fyzické a právnické osoby, jsou v rámci jejich majetkového a infrastrukturního vývoje v rámci obnovy či výstavby jejich nemovitostí investory nikoli nevýznamných finančních objemů. Často se tak dostávají do role stavebníka se vším, co s touto rolí souvisí. Protože výstavba či rekonstrukce různých objektů je dlouhodobý proces, může se při jeho vývoji objevit několik rizik, mezi kterými může být také zvyšující se náklady stavebních prací vznikající v průběhu provádění stavby.

Pochybení při přípravě projektových podkladů, jejich neúplnost či nedostatečný stupeň často vedou ke zvyšování ceny stavebních prací. Zároveň dochází ke zbytečným sporům mezi investorem a zhotovitelem stavby, které mohou mít vliv také na finální kvalitu celého projektu.

Jsou-li obce a města v postavení investorů projektu, potažmo příjemců dotací, upraví se na proces zhotovení stavby Smlouva o dílo podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dílem se v této záležitosti rozumí zhotovení stavebních prací a jejich kompletní a včasné předání investorovi.

Zhotovení stavby podléhá několika zdrojovým dokumentům, podle kterých má být realizovaná stavba provedena. Jak je uvedeno výše, právě úplnost, kvalita a správný stupeň projektové dokumentace pro jednotlivé etapy přípravy stavby jsou jen některá z klíčových opatření, díky kterým je možné riziko značného zvýšení stavebních prací eliminovat. Také úplná a věcně odpovídající smlouva o dílo může obsahovat konkrétní ustanovení, která mohou průběh stavby v rámci jejího finančního vykazování značně pozitivně ovlivnit. Například ustanovení o nejvyšší možné ceně či přenesení kompetencí na zhotovitele stavebních prací mohou být těmito klíčovými nástroji v praxi.

Je zřejmé, že některé oblasti při vývoji stavebních prací nelze ovlivnit. Například nepřízeň počasí může zapříčinit zvýšení nákladů na dokončení stavby v předpokládaném rozsahu, stejně jako posun časového harmonogramu stavby. Na druhou stranu nečinnost dodavatele stavby, jeho nedostatečnou součinnost při vykazování jednotlivých stavebních dokumentů v požadovaném rozsahu a čase a také nedostatečnou projektovou přípravu, mající za vliv významné a neočekávané zvýšení stavebních prací, lze eliminovat implementací souborem opatření, která tyto rizika dokážou značně omezit nebo dokonce zcela odstranit.

Vzhledem k tomu, že výše dotace je již po jejím schválení směrem k vyššímu finančnímu krytí stavebních prací zcela neměnná, jsou tato opatření klíčová pro zajištění dodržení finančního plánu projektu, který má následně vliv na zajištění stability vlastního rozpočtu investora.

Velmi důležitým aspektem při přípravě a realizaci projektu je pro zajištění dodržení ceny stavebních prací projektu prolínání jednotlivých profesí a intenzívní spolupráce napříč jednotlivými obory a mezi specialisty, kteří se na přípravě a realizaci investičního dotačního projektu podílí.

Klíčové je tato rizika řešit již před jejich možným objevením, a to aktivním začleněním výše uvedených opatření již ve fázi přípravy stavby a dále dohled nad jejich dodržováním v další fázi realizace projektu, včetně případného vyhodnocení jejich účinnosti. Základem je kvalitně vypracovaná smlouva o dílo, která ošetřuje i možné nepříznivé eventuality. Do detailu vypracovaná projektová dokumentace taktéž ušetří investorovi potíže v budoucnu.

Chcete vědět víc?

Mgr. Hynek Petřík

Autor je dotačním specialistou ARROWS dotace. Specializuje se na investiční projekty v oblastech vzdělávání a infrastruktury.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.