Jak stanovit poplatek za zhodnocení pozemku?

Stále častěji obce řeší otázku finančních nákladů na vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury vodovody, kanalizace, pozemní komunikace, veřejné osvětlení, atp.) v lokalitách určených pro bydlení a možnosti požadovat finanční spoluúčast soukromých vlastníků pozemků v dané lokalitě. Obce totiž nesou se zasíťováním daných pozemků značné náklady a nezřídka zasíťují i pozemky ve vlastnictví soukromých osob, čímž dojde k jejich značnému zhodnocení. Jednou z možností, jak se pokusit kompenzovat náklady obce spojené se zasíťováním soukromých pozemků je stanovení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace obecně závaznou vyhláškou obce.

V rámci přípravy obecně závazné vyhlášky je především třeba dbát na zákonné požadavky kladené na  právní předpisy obcí, a to zejména zákonem o obcích a zákonem o místních poplatcích. V případě, že obec vydá obecně závaznou vyhlášku v rozporu se zákonem, hrozí obci pozastavení účinnosti takové vyhlášky. V případě, že obec nezjedná nápravu, tedy neuvede obecně závaznou vyhlášku do souladu se zákonem, vystavuje se riziku řízení o zrušení obecně závazné vyhlášky před Ústavním soudem.

Obec je zmocněna vydat vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace na základě § 10 písm. d) zákona o obcích a § 10c zákona o místních poplatcích. Předmětem poplatku dle této vyhlášky je zhodnocení stavebního pozemku již samotnou možností napojení na veřejný vodovod nebo kanalizaci. Jedná se  o rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti napojení na vodovod a kanalizaci a stavebního pozemku bez možnosti takového napojení.

Základní podmínkou je, že stavebníkem vodovodu nebo kanalizace musí být přímo obec, nikoliv například soukromý developer. Zároveň se musí jednat o novostavbu kanalizace nebo vodovodu nikoliv  zkapacitnění apod. Poplatková povinnost vzniká již samotnou možností napojení daného pozemku na tuto infrastrukturu bez ohledu na to, zda vlastník tuto možnost využije, tedy nejčastěji kolaudací daného vodovodu nebo kanalizace a platí pro celé území obce.

Co se týče samotné sazby poplatku, tak tato nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti napojení na výše uvedenou infrastrukturu s pozemkem, který takovou možnost má. Rozdíl těchto cen - sazbu poplatku stanovenou za metr čtverečný je třeba stanovit na základě oceňovací vyhlášky, a to nejlépe znaleckým posudkem, který musí stanovit ceny daných pozemků v roce, ve kterém nabylo právní moci  kolaudační rozhodnutí na daný vodovod nebo kanalizaci.

Obecně závaznou vyhlášku o tomto místním poplatku zákon umožňuje vydat v témže roce, kdy nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí předmětné stavby. Zákon tak zabraňuje přijímání vyhlášek s tzv. zpětnou účinností. Daný poplatek lze tedy vybírat pouze za pozemky, které byly zhodnoceny v témže roce, kdy byla vydána daná vyhláška nebo kdykoliv později, a to na celém území obce. Zároveň je nutné uvést, že tímto místním poplatkem lze kompenzovat zhodnocení pouze ve vztahu k vodovodům a kanalizacím, nikoliv například k pozemním komunikacím či plynovodům.

 

Jestliže se rozhodnete místní poplatek za zhodnocení pozemku zavést je bezesporu vhodné před započetím přípravy dané vyhlášky nechat zpracovat znalecký posudek, který zjistí o kolik a zda vůbec výstavbou dané technické infrastruktury dojde ke zhodnocení stavebních pozemků. Koncept vyhlášky před jejím schválením doporučujeme konzultovat s Ministerstvem vnitra - Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, který je v této oblasti zároveň dozorovým orgánem. Předejdete tím případným  problémům do budoucna.

Chcete vědět víc?

Mgr. Karel Huneš

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na obecní samosprávu, přestupkové právo a právo životního prostředí.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.