Jak zřídit a obsadit výbory zastupitelstva?

Obec je dle právní úpravy v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), spravována v samostatné působnosti zastupitelstvem obce, radou obce, starostou, obecním úřadem a zvláštními orgány obce. Výbory upravené v § 117 a násl. zákona o obcích jsou orgány zastupitelstva obce a patří mezi iniciativní a kontrolní orgány. V každé obci jsou povinně zřizovány výbory finanční a kontrolní. Ostatní výbory - výbor pro národnostní menšiny ( za určitých podmínek musí být zřízen též povinně) a osadní výbor, obec může zřídit fakultativně.

V případě nezřízení obligatorních výborů se obec vystavuje riziku kontroly ze strany odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra, jejíž závěry jsou následně povinně zveřejňovány na úřední desce obce a zároveň je starosta povinen na nejbližším jednání zastupitelstva obce o provedené kontrole a jejích výsledcích informovat. Ministerstvo zároveň dozoruje, zda obec učinila opatření k nápravě.

Zřizování výborů zastupitelstva je, vyjma případů finančního, kontrolního a za určitých podmínek výboru pro národnostní menšiny, právem zastupitelstva obce, nikoliv jeho povinností. Zastupitelstvo obce si tedy může zřídit výbor jako orgán iniciativní, kontrolní, ale i poradní. Typickým případem bude zřízení výboru pro řešení určitého problému, např. nové koncepce městského muzea, ve kterém budou zastoupeni občané (mimo předsedy výboru nemusí jít o členy zastupitelstva), kteří se v obci věnují kulturní činnosti a budou připravovat návrhy řešení pro zastupitelstvo, které o další koncepci rozhodne.

Podstatné však je, že výboru nesmí být svěřena rozhodovací pravomoc.  Finančnímu a kontrolnímu výboru zákon ukládá konkrétní úkoly, to však nevylučuje, aby zastupitelstvo těmto výborům zadalo úkoly další. Finanční výbor dle § 119 odst. 2 písm. a) zákona o obcích provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, v těchto věcech je zároveň iniciativním a můžeme říci, že i poradním orgánem zastupitelstva. Kontrolní výbor potom dle § 119 odst. 3 kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce (velmi často úkolů ukládaných dalším orgánům obce - starostovi, radě či úřadu), dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem v samostatné působnosti, a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Lze říci, že kontrolní výbor má obecnou kontrolní pravomoc ve vztahu k samostatné působnosti, kdežto výbor finanční je speciálním kontrolním orgánem při nakládání s majetkem obce a finančními prostředky obce.

Obecně lze doporučit jasné vymezení hranic činností mezi finančním a kontrolním výborem. Je bezesporu nekoncepční, aby hospodaření obce kontrolovaly dva orgány zastupitelstva. Samozřejmě pokud zastupitelstvo využije své pravomoci stanovené v § 119 odst. 3 písm. c) a pověří kontrolní výbor prováděním kontrol hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, nejedná se o nezákonný postup. Dále doporučujeme využívat finanční výbor také jako orgán poradní, např. před schválením rozpočtových opatření v zastupitelstvu obce tyto předkládat k vyjádření finančnímu výboru, stejně jako majetkoprávní úkony.

Chcete vědět víc?

Mgr. Karel Huneš

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na obecní samosprávu, přestupkové právo a právo životního prostředí.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.