Je starosta obce omezen v nakládání s finančními prostředky obce?

Starosta obce má především v malých obcích, kde se rada obce nevolí, značné autonomní pravomoci, vyplývající z toho, že plní některé funkce rady obce sám. Jde například o hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem. Pokud zastupitelstvo starostu usnesením aktivně neomezí, může v rámci výkonu tzv. zbytkové působnosti rady obce rozhodovat a jednat za obec sám i v zásadních a finančně významných záležitostech, aniž by je předem schválilo zastupitelstvo.

V případě neuvážených kroků hrozí rizika starostovi, který by jednal bez jakéhokoliv omezení, neboť může být veden k odpovědnosti hmotné (povinnost k náhradě způsobené škody), tak dokonce i k odpovědnosti trestní (např. trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku s trestní sazbou až 8 let). Typicky se může jednat o převody nemovitostí, které nebyly schváleny zastupitelstvem obce vůbec, či byly schváleny v jiné podobě. Odpovědnost starosty nastává i tehdy, když přímo nakládá s finančními prostředky obce bez potřebného zmocnění (v obcích, kde je volena rada obce) či v rozporu s omezujícími usneseními přijatými zastupitelstvem obce (v obcích, kde se rada obce nevolí). 

Žádné obecné pravidlo neobsahuje výslovně hraniční částku, do které může starosta rozhodovat zcela samostatně, nepočítáme-li speciální pravidla zákona o veřejných zakázkách jiných než malého rozsahu. V zákoně o obcích je výslovně uvedena částka 20 000 Kč ve vztahu k poskytování darů, vzdání se práva a pohledávky, zastavení movitých věcí a práv na postoupení pohledávky – o těchto právních jednáních, s částkou převyšující 20 000 Kč, musí dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rozhodnout výhradně zastupitelstvo.

Stanovení podobných limitů pro uzavírání kupních smluv či smluv o dílo, je zcela v rukou zastupitelstva. Pokud by zastupitelstvo limity nestanovilo přijetím interní směrnice (usnesením), nebyl by starosta žádnou částkou vázán - samozřejmě pouze v obcích, kde není volena rada obce a starosta vykonává některé její pravomoci (viz výše). Pokud si zastupitelstvo rozhodování o právních jednáních nad stanovené částky vyhradí, bude to mít ten důsledek, že smlouvy uzavřené starostou v rozporu s takovým usnesením (často označovaným jako interní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu), by bylo nutné považovat za absolutně neplatné (ačkoliv neplatnost může s konečnou platností deklarovat vždy pouze příslušný soud). Starosta obce bez volené rady má zpravidla velmi širokou pravomoc, neboť právní jednání jinak schvalované radou si může schválit a učinit sám. Ruku v ruce s širokou autonomií starosty jde odpovědnost, která by v případě nezákonného jednání dopadala v zásadě toliko na starostu, pokud zcela vynechá zastupitelstvo. 

Zastupitelstvo obce by mělo na začátku funkčního období stanovit finanční limity transakcí, o kterých je starosta oprávněn rozhodovat v běžných záležitostech samostatně (pokud není volena rada obce). Interním předpisem lze stanovit, do jaké výše je zmocněn jednat starosta sám (resp. rada obce) a nad jakou částku si již zastupitelstvo vyhrazuje o věci rozhodovat. Omezení může být jak generální, tak i typové na vybrané druhy právního jednání. Typicky půjde o kupní smlouvy a smlouvy o dílo, které vzejdou z výběrového řízení na veřejné zakázky malého rozsahu. 

Chcete vědět víc?

Mgr. Karel Huneš

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na obecní samosprávu, přestupkové právo a právo životního prostředí.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.