K povinnosti obcí zapisovat údaje o sportovních zařízeních do Rejstříku sportu

Obce jsou jedním ze subjektů, na něž dopadá povinnost zapisovat vybrané údaje do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (Rejstřík sportu). Povinnost obcí vůči Rejstříku sportu nelze vyvozovat z toho, že obec je sportovní organizací. Povinnost plyne z toho, že obce jsou žadateli a příjemci dotací ze státního rozpočtu v oblasti sportu.

Nesplnění povinnosti zápisu do Rejstříku sportu je sankcionováno pokutou. Kromě toho zapsání obce do Rejstříku sportu může být  jednou z podmínek uvedených v dotačním titulu, jejíž porušení může vést ke krácení dotace

Rejstřík sportu byl zaveden novelou zákona o podpoře sportu ke dni 1.1.2017. Postupně došlo ke zprovoznění jednotlivých funkcionalit tohoto rejstříku.

Podle zákona o podpoře sportu je Rejstřík sportu informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních.  Rejstřík je v zásadě neveřejný, ovšem jako veřejné jsou zpřístupněny údaje o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam zapsaných sportovních zařízení.

Do Rejstříku sportu se povinně zapisují sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu. Zákon stanoví rozsah údajů, které se zapisují. Sportovní organizací se rozumí právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.

Ve vazbě na žádosti o dotace jsou povinnými subjekty také žadatelé o podporu ze státního rozpočtu. Těmi jsou často také obce. Podle zákona o podpoře sportu je žadatel o podporu ze státního rozpočtu určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení povinen bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku údaje o sportovním zařízení, které užívá pro činnost v oblasti sportu; do rejstříku zapíše adresu sportovního zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení a údaje o výši a účelu podpory ze státního rozpočtu, a byla-li poskytnuta na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení

V rámci přechodných ustanovení byla nastavena povinnost žadatelů o podporu splnit povinnost zápisu do Rejstříku sportu do konce roku 2018. Tento termín se týkal v zásadě již existujících sportovních zařízení, jejichž výstavba či rekonstrukce byly podpořeny ze státního rozpočtu. Pro zařízení, u nichž obec teprve bude žádat o podporu, je povinnost zápisu vázána až na toto pozdější období.

Mimo povinnost obcí ve vztahu k Rejstříku sportu lze připomenout povinnost obcí zpracovat plán rozvoje sportu. Tato povinnost platí již od 1.1.2017, resp. první plán rozvoje sportu měl být zpracován do 30.6.2018. Obec má dále zajistit provádění tohoto plánu.

Pokud obec zvažuje podání žádosti o podporu v rámci dotačního titulu vyhlášeného v souladu se zákonem o podpoře sportu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, může si v zásadě již nyní zajistit zápis subjektu do Rejstříku sportu. Následně doplní sportovní zařízení, k němuž se žádost vztahuje, nebo na které byla dotace získána. 

Chcete vědět víc?

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Autorka je právničkou ARROWS advokátní kanceláře. Specialistka na právo životního prostředí, veřejnou správu a obecní samosprávu.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.