Kdo podává oznámení dle zákona o střetu zájmů?

Novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, přinesla před více než rokem nejen Centrální registr oznámení, ale též mnoho novinek v oblasti podávání oznámení veřejným funkcionářem. Některé z nových povinností přitom poprvé dopadnout až na nyní zvolené členy zastupitelstev, kteří splňují definici veřejného funkcionáře. Půjde o všechny uvolněné členy zastupitelstva a neuvolněné starosty, místostarosty a členy rady. Ti budou muset podávat vstupní, průběžné a nakonec i výstupní oznámení. Nyní končící veřejní funkcionáři by neměli zapomenout na podání výstupního oznámení.

V případě nedodržení lhůty pro podání vstupního, průběžného a výstupního oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích, může veřejný funkcionář dostat pokutu až 50 tis. Kč. Ministerstvo spravedlnosti přitom eviduje celkem 7 568 veřejných funkcionářů, kteří přes výzvu nesplnili své povinnosti za rok 2018, za což s nimi bude zahájeno řízení o přestupku.

S nabytím účinnosti zákona 14/2017 Sb. mají veřejní funkcionáři povinnost tato oznámení podávat ve formě tzv. vstupního (§ 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů), průběžného (§ 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů) a výstupního (§ 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů) oznámení. V první řadě je obec povinna zapsat do Centrálního registru oznámení ukončení a zahájení výkonu funkce v případě všech veřejných funkcionářů, jimž zanikl nebo vznikl mandát v souvislosti s proběhlými volbami. Na zápis provedený obcí navazuje povinnost veřejného funkcionáře učinit příslušné oznámení, přičemž aktuální je nyní podání tzv. vstupního oznámení pro nové veřejné funkcionáře a výstupního oznámení pro funkcionáře, kteří výkon funkce ukončili.

Povinnost podávat oznámení se přitom týká i těch funkcionářů, kteří podali oznámení v předchozím funkčním období a ve výkonu funkce pokračují.

Rozsah jednotlivých oznámení stanoví zákon o střetu zájmů v ust. § 12 odst. 1, 2 a 3, přičemž pro zjednodušení lze konstatovat, že oznámení o činnostech se týká převážně pracovních a podnikatelských aktivit, mediálních aktivit a výkonu služebního poměru. Oznámení o majetku se týká majetku nabytého před výkonem funkce a majetku nabytého v průběhu výkonu funkce. Oznámení o příjmech a závazcích pak obsahuje příjmy či závazky (dluhy, úvěry), které převyšují zákonem stanovenou hranici a neuvádí se v oznámení o majetku.

Že podávání oznámení dělá potíže velkému množství veřejných funkcionářů, vyplývá z aktuální tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti, které spravuje Centrální registr oznámení, jeho obsah, řeší přijaté podněty a žádosti. Ministerstvo spravedlnosti upozorňovalo již v průběhu roku 2018, že do 30. 6. 2018 byli veřejní funkcionáři povinni podat vstupní oznámení mimořádné (dle přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.), pokud jde o veřejné funkcionáře, kteří byli ve funkci ke dni 1. 9. 2017 nebo ji zahájili v průběhu měsíce září 2017, nebo oznámení průběžné, pokud jde o veřejné funkcionáře, kteří byli ve funkci ke dni 1. 9. 2017 nebo ji zahájili v průběhu měsíce září 2017, kteří v rozporu se svou zákonnou povinností neučinili oznámení mezi 1. 10. 2017 a 30. 11. 2017, nebo pokud jde o veřejné funkcionáře, kteří zahájili funkci v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017. Přesto zůstalo 7 568 veřejných funkcionářů, kteří oznámení přes výzvu nepodali, a jejichž pochybení ministerstvo postoupilo k přestupkovému řízení, za což jim hrozí pokuta od 1 do 50 tis. Kč.

Na nově zvolené veřejné funkcionáře již naplno dopadá povinnost podávat vstupní, průběžné a výstupní oznámení, nikoliv mimořádné, jak tomu bylo po přijetí zákona v září 2017. S ohledem na hrozící pokutu a na fakt, že ministerstvo spravedlnosti postupuje podezření z přestupku příslušným přestupkovým orgánům, doporučujeme hlídat si lhůty k podání oznámení. Lhůta činí v obvyklých případech 30 dnů od okamžiku, kdy dojde k zápisu veřejného funkcionáře do registru. K zápisu by přitom mělo dojít do 15 dnů od zahájení nebo skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře.

Chcete vědět víc?

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., advokát

Autor je advokát, odborník na smlouvy, smluvní vztahy a korporační právo. Je jedním ze zakládajících společníků ARROWS, advokátní kancelář

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.