Kdy má starosta nárok na odměnu při skončení funkce nebo odchodné?

V návaznosti na výsledky komunálních voleb již někteří dřívější starostové tuší, že znovu svůj mandát neobhájí a po ustavujících zasedáních zastupitelstev skončí buď zcela, nebo zůstanou neuvolněnými zastupiteli. Je proto aktuální se ptát, jestli nezvoleným či skončívším starostům a uvolněným členům zastupitelstev náleží odměna při skončení funkce, nebo odchodné, neboť v této oblasti došlo od 1. 1. 2018 k významné novelizaci zákona o obcích.

Odměna při skončení funkčního období i odchodné jsou zákonné nároky, které vznikají bez rozhodnutí orgánu obce. V případě neposkytnutí plnění nebo poskytnutí špatně vypočteného plnění oprávněným osobám se obec vystavuje riziku vymáhání rozdílů v odměně či odchodném vyplaceném a ze zákona náležícím, a to včetně úroků z prodlení.

S nabytím účinnosti zákona č. 99/2017 Sb., kterým byla od 1. 1. 2018 kompletně novelizována úprava odměňování v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vyvstala řada otázek v souvislosti s odchodným, dříve označovaným jako odměna při skončení funkčního období.

Odchodné je upraveno v § 77 a násl. zákona o obcích. Nárok na odchodné má neuvolněný člen zastupitelstva, který vykonává funkci starosty, či místostarosty a uvolněný člen zastupitelstva, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva obce za předpokladu, že jim náležela ke dni voleb odměna. Nárok na odchodné osobě nevzniká, pokud byla v novém funkčním období opětovně zvolena do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna. Za opětovné zvolení se nepovažuje druhé a následující obsazení uvedené funkce v průběhu funkčního období.

Další podmínkou pro nárok na odchodné je specifická trestní bezúhonost. Ust. § 77 odst. 5 konkrétně říká, že: "Odchodné členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v průběhu výkonu funkce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, jeho trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání.”

Výše odchodného se určuje dle výše odměny, která náležela členovi zastupitelstva za měsíc, ve kterém dojde k zániku mandátu nebo k odvolání či vzdání se funkce. K této odměně se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, maximálně však tří. Maximální odchodné poskytované dle úpravy účinné od 1. 1. 2018 činí tedy 3+1 měsíčních odměn náležejících uvolněnému členu zastupitelstva či neuvolněnému členu vykonávajícímu funkci starosty, či místostarosty. Odchodné lze poskytnout v rámci funkčního období pouze jednou.

V případě odchodného je třeba dbát na přechodné ustanovení novelizačního zákona č. 99/2017 Sb., které stanoví, že neuvolněným členům zastupitelstva vykonávajícím funkci starosty a uvolněným členům zastupitelstva, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2018) vykonávali funkci člena zastupitelstva obce, do které byli zvolení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží odměna při skončení funkčního období podle zákona o obcích v dosavadním znění (konkrétně dle tehdejšího ustanovení § 75 odst. 1 a 2). 

Mezi odchodným a odměně při skončení funkčního období jsou významné rozdíly. Odměna při skončení funkčního především nenáleží neuvolněným místostarostům, zatímco odchodné již ano. Dále jsou rozdíly v samotné výši odměny. Odměna při skončení funkčního období se stanoví jako výše měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce. Na rozdíl od odchodného může být odměna při skončení funkčního období vyplácena v měsíčních splátkách. Rozdílů je mnoho, a proto je vhodné si novou úpravu pečlivě nastudovat či ji konzultovat.

Při přípravě stanovení a výplaty odměny při skončení funkčního období/odchodného je především nutné prověřit, k jakému dni byl konkrétní člen zastupitelstva obce zvolen a zda měl nárok na odměnu/odchodné. Datum vzniku funkce je určující pro to, zda bude vyplácena odměna při skončení funkčního období, či odchodné. U většiny členů dosavadních zastupitelstev (uvolněných zastupitelů, neuvolněných starostů) se bude jednat o odměnu při skončení funkčního období, jelikož jejich mandáty vznikly ve většině případů zvolením v komunálních volbách v roce 2014.

Chcete vědět víc?

Mgr. Karel Huneš

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na obecní samosprávu, přestupkové právo a právo životního prostředí.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.