Musí rada obce zřizovat komise?

Komise jsou poradními a iniciativními orgány rady obce, zároveň jim může být svěřen výkon přenesené působnosti. Právní úprava nevymezuje přímo konkrétní oblasti či úkoly, pro které lze komise jako poradní a iniciativní orgány zřizovat. Stejně jako v případě výborů, s výjimkami v podobě výboru finančního a kontrolního, je zřízení komisí právem rady obce, nikoliv povinností. Přesto je třeba poukázat na některé specifické komise, jejichž vznik upravují jiné právní předpisy.

Nevhodné personální obsazení komisí, jakož i občas vídané zřizování většího počtu komisí může v určitých situacích zkomplikovat efektivitu projednávání a rozhodování určitých záležitostí, které zpravidla konkrétní komise předjednávají, aby radě obce podaly svá stanoviska. V případě roztříštění koaličních sil pak hrozí i dosazení příliš iniciativních osob do komisí, přičemž nezřídka takové komise přebírají roli kontrolních orgánů.

Komise rady obce jako poradní a iniciativní orgány dle ust. § 122 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), mají plnit především úlohu poradců v různých oblastech samosprávy, ve kterých je třeba již vyšší míra odbornosti či znalosti místních poměrů, nebo je třeba provést řadu administrativních kroků, které by radu příliš zatěžovaly.

Této skutečnosti by mělo vždy odpovídat i personální složení komisí rady. Běžně jsou zřizovány komise zabývající se otázkami výstavby a územního rozvoje obce, životního prostředí, dále pak například kultury, bytové politiky a sociálních otázek.

Komisím může být svěřen výkon přenesené působnosti. Takovou je pak kupříkladu komise povodňová, zřizovaná dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, která plní úkoly řízení ochrany před povodněmi namísto rady obce. Odlišné postavení potom mají tzv. zvláštní orgány obce zřizované starostou dle § 106 zákona o obcích. Tyto zvláštní orgány - komise jsou oproti komisím rady zřizovány přímo starostou a jejich úkolem je výkon přenesené působnosti, podobně jako u komisí rady obce dle § 103 odst. 4 písm. c) zákona o obcích. 

Typickým příkladem takového zvláštního orgánu obce je komise k projednávání přestupků nebo komise pro sociálně právní ochranu dětí. Specifikem těchto komisí je i trvání “funkčního období”, které na rozdíl od komisí rady nekončí s funkčním obdobím rady, ale pokračují dále v činnosti kontinuálně, jelikož jsou zřízeny výhradně za účelem výkonu přenesené působnosti. Nedochází proto k jejich novému obsazování na ustavujícím zasedání zastupitelstva ani na prvním zasedání rady.

Co se týče komisí rady obce, doporučujeme důkladně zvážit oblasti, pro které mají komise rady vykonávat poradní a iniciativní funkce. Nejde přitom jen o hledisko finanční, kdy sebou činnost komisí a jejich obsazení nese určité náklady, ale přihlédnout je třeba k dopadu na efektivitu samotného výkonu samosprávy. Vhodně obsazené komise pro některé oblasti mohou výrazně usnadnit práci radním obce.

Chcete vědět víc?

Mgr. Karel Huneš

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na obecní samosprávu, přestupkové právo a právo životního prostředí.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.