Musí školy zřízené obcí zapisovat do evidence skutečného majitele?

S blížícím se koncem roku 2018 je třeba připomenout povinnost právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku zapsat údaje o skutečném majiteli právnické osoby. Povinnost zápisu platí obecně pro právnické osoby zapisované do veřejných rejstříků.

Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, se jedná o spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku mají povinnost provést zápis skutečného majitele do 1. 1. 2019, ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků do 1. 1. 2021.

Nepodání návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli není sice následováno sankcí, ale může mít negativní dopad v širších souvislostech. Např. při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. může nedodání informací o skutečném majiteli právnické osoby vyloučit potenciálního dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Obec může být zřizovatelem příspěvkové organizace, např. základní a mateřské školy. Obecní zastupitelstvo může také rozhodnout o založení jiné právnické osoby. Pokud jde o příspěvkové organizace zřízené obcí, formálně u nich platí povinnost zápisu do obchodního rejstříku (viz § 27 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 

Podle Stanoviska ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zveřejněného dne 20. prosince 2018, je třeba na takový zápis potřeba hledět jako na deklaratorní, svým účelem evidenční. 

Ministerstvo dále uvádí, že není v souladu se smyslem a účelem zákonné úpravy, stejně jako že nebylo záměrem zákonodárce, aby byla povinnost zápisu skutečného majitele uložena také právnickým osobám veřejného práva, tj. např. příspěvkovým organizacím (např. provozujícím školu či školské zařízení). Byť tedy formální povinnost zápisu skutečného majitele příspěvkové organizace existuje, případné nesplnění této povinnosti nelze považovat za postup, který by byl v rozporu s účelem a smyslem zákona. Transparentnost příspěvkových organizací je zajištěna prostřednictvím speciálních zákonů, které kogentně normují jejich vnitřní uspořádání. 

Jeví se jako velmi nešťastné to, že ministerstvo školství svůj výklad zveřejnilo několik dní před uplynutím lhůty pro zapsání skutečných vlastníků příspěvkových organizací do evidence skutečného majitele. Pro zřizovatele a samotné příspěvkové organizace, ať již splnili formální požadavek zákona či nikoliv, to znamená, že evidenci skutečného majitele do budoucna nemusí dále řešit.

 

 

Kdo má být za školu jako skutečný majitel zapsán?
V případě potřeby zápisu skutečného majitele příspěvkové organizace, potvrdilo ministerstvo převládající názor, že jako skutečný majitel by měl být formálně určen a zapsán člen statutárního orgánu příspěvkové organizace. Podle právní úpravy se skutečným majitelem právnické osoby rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Zatímco u obchodní korporace bude skutečný majitel určen zejména podle podílu na hlasovacích právech nebo na kapitálu společnosti, u typické příspěvkové organizace - základní školy tento postup použít nejde. Jako skutečný majitel se v tomto případě zapíše člověk, který je členem statutárního orgánu dané osoby. Typicky to bude ředitel školy.  Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů v případě školy jako příspěvkové organizace zřizované obcí podává ten, kdo podal návrh na zápis do veřejného rejstříku, tj. obec v pozici zřizovatele.

O skutečném majiteli se zapisují kromě jiného jeho osobní údaje. Proto je třeba připomenout, že evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná a údaje o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku. Přístup k informacím z této evidence mají např. soudy nebo orgány na úseku daňové správy. Částečný výpis může získat osoba, která prokáže tzv. oprávněný zájem (viz § 118g odst. 2 rejstříkového zákona).

Formulář k zápisu skutečného majitele je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti online: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular.
Formulář se vyplňuje přímo ve webovém rozhraní, a poté může být odeslán elektronicky podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává, popř. v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem.
Návrh se zasílá příslušnému rejstříkovému soudu, což je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis týká.

  • Obce jako veřejnoprávní korporace nemají povinnost zapisovat se do veřejného rejstříku dle rejstříkového zákona. Proto samy nemusí oznamovat skutečného majitele obce jako jiné právnické osoby.
  • Příspěvkové organizace obce (např. provozující školu či školské zařízení) nemusí dle výkladu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zapisovat do evidence skutečného majitele. Pokud tak učiní dobrovolně, bude se za skutečného majitele považovat člen statutárního orgánu (v případě školy ředitel). 

Chcete vědět víc?

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Autorka je právničkou ARROWS advokátní kanceláře. Specialistka na právo životního prostředí, veřejnou správu a obecní samosprávu.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.