Může obec uzavřít smlouvu, nepočítá-li s jejím plněním rozpočet?

Každodenní správa obce v sobě zahrnuje i řešení určitých problémů, které si vyžadují rychlé operativní řešení, kupříkladu havárie, živelné pohromy, apod. Řešení těchto problémů sebou může nést i značné finanční nároky, se kterými však schválený rozpočet nemusí a někdy ani nemůže dobře počítat. Jak správně postupovat v případě rozpočtově nekrytého výdaje?

V případě uzavření smlouvy nekryté schváleným rozpočtem, nebo předtím přijatou změnou rozpočtu v podobě rozpočtového opatření, se obec vystavuje riziku uložení pokuty až do výše 1 mil. Kč za přestupek proti rozpočtovým pravidlům (podle ust. § 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Podle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uskutečňuje územní samosprávný celek své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem. Je porušením zákona, hospodaří-li obec v rozporu se schváleným rozpočtem bez jeho změny. K takové situaci dojde typicky tím, že obec uzavře smlouvu, jejíž plnění není zohledněno ve schváleném rozpočtu, a před jejím uzavřením nedošlo ke změně rozpočtu v souladu s ust. § 16 zákona o rozpočtových pravidlech. 

Uzavření smlouvy nezohledněné ve schváleném rozpočtu tedy znamená porušení tohoto ustanovení, přičemž v § 22a odst. 1 písm. e) je zakotvena skutková podstata přestupku, který spočívá v tom, že obec neprovede změnu rozpočtu podle § 16 odst. 2, přičemž sankce za přestupek může dosáhnout až 1 mil. Kč.

Je-li uzavření rozpočtově nekryté smlouvy opravdu nezbytné, měla by obec postupovat tak, že nejdříve příslušný orgán obce schválí uzavření smlouvy, pak následně či spolu s tím musí schválit změnu rozpočtu přijetím rozpočtového opatření postupem podle § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a až poté lze uzavřít (podepsat) samotnou smlouvu. Není-li uzavření nezajištěné (nekryté) smlouvy nezbytné, nejdříve se projedná o přijme rozpočtové opatření.

Zákonnou výjimku tvoří pouze rozpočtově nezajištěné výdaje prováděné při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím (např. na základě rozsudku soudu) a při obdržení dotace před koncem kalendářního roku. V uvedených případech počítá zákon s tím, že nejdříve se provede nezbytný nezajištěný (nekrytý) výdaj a až následně přijme rozpočtové opatření. 

V případě, že potřebujete rychle uzavřít smlouvu, přestože nemáte v rozpočtu prostředky na tuto investici zajištěny, je třeba rozhodnout o přijeti rozpočtového opatření spolu s rozhodnutím o uzavření předmětné smlouvy, a až následně smlouvu fakticky uzavřít. Zákon připouští i postup, kdy je nejdříve příslušným orgánem obce schválena smlouva nezajištěná (nekrytá) rozpočtem, poté však před jejím uzavřením (podpisem) musí být bezpodmínečně přijato rozpočtové opatření.

Chcete vědět víc?

Mgr. Karel Huneš

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na obecní samosprávu, přestupkové právo a právo životního prostředí.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.