Může obec zveřejnit audiovizuální záznam ze zastupitelstva?

Obec má zákonnou povinnost informovat občany obce o dění v obci, a to primárně na zasedání zastupitelstva. Dále má občany informovat jiným způsobem v místě obvyklým. Občané obce mohou být o činnosti orgánů obce informováni i audiovizuálním přenosem ze zasedání zastupitelstva obce, které je zpravidla přenášeno na internet online i archivováno pro pozdější přehrání. Jak to ale provést v souladu se zákonem?

V případě nesprávného postupu při zveřejnění audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva hrozí obci pokuta v řádech až milionů Kč a žaloba na ochranu osobnosti od neoprávněně zachycených osob.

Při pořizování audiovizuálních záznamech ze zasedání zastupitelstva obce je třeba vždy respektovat práva přítomných občanů na ochranu osobnosti a přísné podmínky ochrany osobních a citlivých údajů. V opačném případě se obec vystavuje riziku značného postihu od Úřadu pro ochranu osobních údajů a také možné žalobě na ochranu osobnosti spojené s nemateriální újmou.

Na problematiku zachycování cizí podobizny se vztahuje především § 88 občanského zákoníku, který stanoví výjimku z obecného zákazu pořizování záznamů týkajících se člověka nebo jeho projevů osobní povahy bez jeho souhlasu.

Pro případ pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva se uplatní § 88 odst. 2 občanského zákoníku, který zavádí tzv. úřední licenci. Na základě úřední licence není třeba souhlasu osoby k pořízení záznamu k úřednímu účelu, nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu. Souhlasu osoby není třeba, pokud je záznam pořízen k úřednímu účelu, např. pro následné pořízení zápisu ze zasedání, nebo pokud někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, např. promluví k projednávanému bodu programu, účastní se diskuze. Jak bylo řečeno v úvodu, § 97 zákona o obcích ukládá obcím povinnost informovat občany o činnosti orgánů obce mimo zastupitelstvo ještě jiným v místě vhodným způsobem. Pokud tedy obec přistoupí k informování občanů skrze přímý přenos videa ze zasedání zastupitelstva, plní tím svou zákonnou povinnost ve veřejném zájmu.

Na základě této licence může obec pořizovat audiovizuální záznam, aniž by potřebovala souhlasy snímaných osob. Nicméně toto se týká pouze zastupitelů, zaměstnanců obce a občanů z řad veřejnosti, kteří vystoupí na zastupitelstvu s příspěvkem, nikoliv tedy těch občanů, kteří se účastní jednání pouze pasivně.

Co se týče ochrany osobních údajů, je upravena obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR. Osobní údaje třetích osob, které na záznamu zazní, by měly být tzv. vypípány, pokud nejde o jména zastupitelů, úředníků, či osob, kteří jsou příjemci veřejných prostředků (výjimky stanovené zvláštními zákony).

Účastníky veřejného zasedání je třeba na pořizování záznamu předem upozornit, postačí například vyvěšením upozornění při vstupu do jednací místností, případně ústně před zahájením zasedání. Upozornění na pořizování záznamu se může objevit i v jednacím řádu zastupitelstva obce. Není nutné mít souhlas se zachycením podobizny každého příchozího, neboť na pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva se uplatní již zmíněná úřední licence. Nicméně doporučujeme parametry záznamu nastavit tak, aby veřejnost, která se účastní jednání pasivně, snímána nebyla.

Chcete vědět víc?

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., advokát

Autor je advokát, odborník na smlouvy, smluvní vztahy a korporační právo. Je jedním ze zakládajících společníků ARROWS, advokátní kancelář

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.