Může starosta měnit text smlouvy schválené zastupitelstvem?

V rámci běžné správy obce se může před každým starostou objevit problém, který si žádá operativní úpravu textu smlouvy (kupní, o dílo, nájemní, aj.). Může jít o požadavek druhé smluvní strany, či o snahu doplnit více práv ve prospěch obce. Jak ovšem správně postupovat, pokud byla smlouva již v konkrétním znění schválena k uzavření radou či zastupitelstvem? V praxi se změny smlouvy často provádí ještě před jejím podpisem či v podobě dodatků po jejím podpisu. Zahrnuje souhlas s uzavřením smlouvy i možnosti její změny?

Pokud zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu v úplném znění, ale pouze její základní náležitosti, může starosta z vlastní iniciativy či na základě zmocnění dojednat text smlouvy, nicméně je vázán mantinely, které mu vytyčilo zastupitelstvo, a jak je vymezila soudní judikatura. Při jejich překročení vyvstává riziko, že jím dojednaná a uzavřená smlouva bude neplatná. Obdobně to platí tehdy, pokud zastupitelstvo schválí úplné znění smlouvy, ale před jejím uzavřením dojde k dílčím úpravám textu.

Jestliže projednání a rozhodování o obsahu konkrétní smlouvy spadá do pravomoci zastupitelstva obce, které se platně usneslo pouze na podstatných náležitostech smlouvy, může starosta (případně pověřený zastupitel) v intencích takto projevené vůle jednat a uzavřít smlouvu, jejíž finální text dokončí v duchu schválených základních náležitostí, až po rozhodnutí zastupitelstva. Je třeba zdůraznit, že by v takovém případě měly být kromě podstatných náležitostí smlouvy schváleny i další významné smluvní podmínky, jako jsou smluvní sankce, možnosti skončení smlouvy nebo povinnosti věřitele, neboť starosta je v intencích judikatury Ústavního soudu oprávněn dojednat pouze taková ujednání, která se drží v mantinelech schválených základních náležitostí, anebo jsou ve prospěch obce (např. může dojednat smluvní pokutu ve prospěch obce, nikoliv naopak).

Viz shrnující právní věta nálezu Ústavního soudu z 25. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 2574/14:

"Jak vyplývá z rozhodovací praxe Ústavního soudu, starosta obce nemůže sám vytvářet vůli obce, to přísluší výhradně zastupitelstvu obce či radě obce. Pokud však již vůle obce v zásadních bodech vytvořena byla, je starosta oprávněn jednat v intencích takto vytvořené vůle (...). Takovéto jednání zahrnuje též sjednání smluvní pokuty výlučně ve prospěch obce, pokud je tak zajišťováno splnění účelu právního jednání obce (smlouvy) vyjádřeného v rozhodnutí příslušného orgánu obce (zastupitelstva obce či rady obce). Opačný závěr, o neplatnosti takového jednání starosty, by byl přehnaně formalistický a rozporný s ústavně zaručeným právem obce na samosprávu dle čl. 8, čl. 100 odst. 1 a čl. 101 odst. 4 Ústavy České republiky."

Jestliže je to především z časového hlediska možné, doporučujeme při uzavírání smluv nejdříve pověřit starostu dojednáním textu smlouvy, předložením zastupitelstvu či radě (dle pravomoci) a poté schválením smlouvy v úplném znění. Není-li to možné, nebo jedná-li se o právní jednání, u kterého nelze předem úplný text smlouvy nadefinovat, může zastupitelstvo schválit základní náležitosti smlouvy a výslovně zmocnit starostu k dojednání méně podstatných náležitostí a k následnému přímému uzavření smlouvy.

Chcete vědět víc?

Mgr. Robin Mlynář

zpracováno pro ARROWS advokátní kancelář

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.