Nahlížení do Centrálního registru oznámení veřejných funkcionářů

Ústavní soud zrušil uplynutím dne 31. prosince 2020 ustanovení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Zrušil tedy konkretizaci rozsahu nahlížení do registru oznámení veřejných funkcionářů. Důvodem zrušení těchto ustanovení bylo v zásadě to, že způsob zpřístupňování údajů z registru oznámení u veřejných funkcionářů spočívající v přímém zveřejnění údajů z registru oznámení není pro dosažení sledovaného legitimního cíle potřebný, tudíž porušuje právo na soukromí, konkrétně právo na informační sebeurčení dotčených osob podle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

 

Zrušením dotčených ustanovení nedošlo k omezení rozsahu ohlašovaných údajů. Platí tedy i nadále, že veřejný funkcionář musí počítat s určitým omezením svého soukromí, které je odůvodněno nezbytnou kontrolou jeho činnosti při nakládání s veřejnými prostředky a požadavkem na transparentnost veřejné správy. Je tedy povinen provádět majetková přiznání v souladu se zákonem o střetu zájmů, mimo jiné podávat údaje přesné, úplné a pravdivé. Na druhé straně v souladu s principy legitimity a proporcionality není za účelem dosažení nezbytné kontroly veřejných funkcionářů nutné tyto údaje plošně zveřejňovat, aniž by subjekt vyhledávající údaje byl aktivní v jejich zjišťování. 

Podle zákona o střetu zájmů má každý právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. S ohledem na zrušení částí zákona jsou oznámení dostupná v zásadě jen na žádost. 

Z nahlížení jsou vyňaty údaje týkající se data a místa narození veřejného funkcionáře, identifikace nemovité věci a údaje, které Ministerstvu spravedlnosti veřejní funkcionáři poskytli dobrovolně.

Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. 

Žádost se podává na Ministerstvo spravedlnosti ČR  

a) písemně,

b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

 

Žádost ověří Ministerstvo spravedlnosti, které následně vygeneruje přihlašovací jméno a heslo k přístupu do registru. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. 

Pro přístup k podrobnějším informacím v Centrálním registru oznámení o konkrétní osobě je třeba individuálně požádat o nahlédnutí. Další pravidelné hlášení veřejných funkcionářů se bude podávat do 30. 6. 2021. 

Chcete vědět víc?

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Autorka je právničkou ARROWS advokátní kanceláře. Specialistka na právo životního prostředí, veřejnou správu a obecní samosprávu.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.