Nové povinnosti obcí při nakládání s komunálním odpadem

Obce jsou hlavním garantem systému nakládání s komunálním odpadem, který vzniká na jejich území. Zákon o odpadech ukládá obcím jako původcům komunálního odpadu řadu povinností. Jejich plnění přispívá k zajištění čistoty obce, ale je také důležitou službou pro občany obce. Kvalita těchto služeb a širší ekologický, jakož i motivační rozměr jsou mimo jiné dobrou vizitkou obce.

V případě, že obec neplní své povinnosti na úseku nakládání s komunálním odpadem (povinnosti vůči občanům obce, povinnosti obce jako původce odpadů), vystavuje se sankcím za neplnění zákona o odpadech. Kromě sankcí ve formě pokut se může obec potýkat s  nespokojeností občanů.

Obec je ze zákona původcem komunálního odpadu. Stává se jím okamžikem, kdy občan odloží odpad na místě k tomu obcí určeném.

Povinnosti obce zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území odpovídá povinnost těchto osob odpad třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným zákonem o odpadech.

Obec by měla problematiku nakládání s komunálním odpadem upravit obecně závaznou vyhláškou. Vydání vyhlášky je právem obce, nikoliv její povinností, v tomto případě je však vydání vyhlášky nezbytné k naplnění požadavků na účinné zabezpečení systému nakládání s komunálním odpadem.

Obec obecně závaznou vyhláškou upraví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Může také stanovit systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami.

Na základě zákonné úpravy je obec povinna zajistit celoroční oddělené soustřeďování papíru, plastu a kovů.

Od 1. dubna 2019 nově platí povinnost celoročního odděleného soustřeďování i pro biologicky rozložitelný komunální odpad. Obce mohou zavést též systém komunitního kompostování, čímž by splnily požadavky na tomto úseku.

Od 1. ledna 2020 budou mít obce povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (mimo režim biologicky rozložitelných odpadů). Smyslem této nové povinnosti je minimalizovat objem olejů a tuků v kanalizaci.

Nové požadavky by se měly promítnout též do obecně závazné vyhlášky obce.

Obec má dále povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů. Tuto povinnost obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně.

Pokud jde o velkoobjemový odpad, zákon o odpadech ani prováděcí předpis nestanoví minimální kapacitu sběru. Je třeba vyjít z toho, že obec je povinna zajistit místa pro veškerý komunální odpad. Na základě místních zvyklostí pak každá obec sama určí, jak často je nezbytné sběr velkoobjemového odpadu provádět. Řešením je též zřízení celoročně fungujícího sběrného dvora, popř. využití sběrného dvoru jiných obcí, se kterými bude smluvně zajištěná služba ukládání velkoobjemového odpadu.

Dále je třeba upozornit na to, že mimo režim nakládání s komunálním odpadem stojí systém zpětného odběru, kdy např. elektrozařízení použitá v domácnostech je vhodné přednostně odevzdávat zpět výrobci k dalšímu zpracování. Obec zde může zprostředkovat místa zpětného odběru zejména pro malá elektrozařízení, baterie, tonery apod. Výhodou je, že tím sníží objem komunálního odpadu, a současně umožní, aby byl vytříděný elektroodpad recyklován a získané materiály znovu využity.

Pro zefektivnění systému odpadového hospodářství v obci je třeba hledat řešení, která současně přinášejí užitek pro obec. Obec sice může vybírat místní poplatek za komunální odpad, popř. stanovit smluvní úhradu za komunální odpad, ten však nepokrývá veškeré náklady s odpadovým hospodářstvím spojené. Pro obec je důležité oficiálně zapojit do systému též živnostníky (původce odpadu, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu) a od nich vybírat smluvní úhradu (pokud tito neřeší odpad sami a jinak). Obec dále může podpořit domácí kompostování, popř. výstavbu komunitní kompostárny, jejíž produkce může být dále využita. Obec by měla podporovat (např. osvětou, motivačním stanovením plateb za komunální odpad) maximální třídění odpadu, a to též s ohledem na omezování ukládání komunálního  odpadu na skládky.

Chcete vědět víc?

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Autorka je právničkou ARROWS advokátní kanceláře. Specialistka na právo životního prostředí, veřejnou správu a obecní samosprávu.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.