Odpovědné zadávání veřejných zakázek v otázkách a odpovědích I. část

Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), která mimo jiné definovala jednu (staro)novou zásadu, a to zásadu odpovědného zadávání. 

V tomto článku si nejprve rozebereme základní instituty veřejného zadávání a následně se blíže podíváme právě na výše zmíněnou zásadu odpovědného zadávání včetně uvedení praktických příkladů a návodu pro zadavatele, jak k otázce odpovědného zadávání přistupovat.

Co je to zadání veřejné zakázky? A co je to zadávací řízení?

Zadání veřejné zakázky je v podstatě uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem  a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout zadavateli dodávky, služby nebo stavební práce.

Zadávací řízení je potom formalizovaný postup výběru nejvhodnějšího dodavatele (nejlevnějšího, nejkvalifikovanějšího, či v kombinaci obojího), a to právě za účelem zadání veřejné zakázky. 

 

Co si tedy mohu představit pod pojmem zadavatel? Kdo to je a kdy?

Zjednodušené řečeno jsou zadavateli ve smyslu Zákona osoby, jež financují svou činnost z veřejných zdrojů (rozpočtů, obcí, krajů, České republiky, Evropské unie či cizích států). 

 Tyto si pak můžeme rozdělit do následujících čtyř skupin:

 

Existují nějaké výjimky z povinnosti zadavatele postupovat podle Zákona?

Ano, Zákon předpokládá několik druhů výjimek, a to:

I v případě výjimek však musí zadavatelé dodržovat zásady veřejného zadávání, přičemž jednou z nich je právě zásada odpovědného zadávání.

 

Co je to zásada odpovědného zadávání?

Zásada odpovědného zadávání je nová zásada v Zákoně, která ve své podstatě klade na zadavatele důraz, aby při zadávání veřejné zakázky:

Rozdíl od ostatních zásad u odpovědného zadávání spočívá v tom, že zadavatelé musí vždy zdůvodnit (např. v textu výzvy k podání nabídek), že se touto problematikou zabývali a jak.

 

Co je podstatou odpovědného zadávání?

Podstatou, respektive cílem zásady odpovědného zadávání je snaha racionálně využít vlivu, který mohou veřejní zadavatelé svou tržní silou na trhu uplatňovat. 

Veřejní zadavatelé totiž mohou prostřednictvím strategických a chytrých nákupů, podporou inovací a aspektů cirkulární ekonomiky napomoci řešení problémů, které by stejně museli řešit (a vynakládali by na ně další finanční prostředky).

Příklady:

Prostřednictvím odpovědného zadávání tak zadavatelé mohou například řešit následující (potenciální) problémy:

 

Má zásada odpovědného zadávání praktický dopad do procesu zadávání veřejných zakázek?

Ano, zadavatel musí ctít zásadu odpovědného zadávání již při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a rovněž i výběru dodavatele, a to za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. Zadavatelé pak mají povinnost svůj postup ve vztahu k odpovědnému zadávání řádně odůvodnit.

 

Dopadá zásada odpovědného zadávání na všechny zadavatele?

Ano, Zákon nijak neomezuje, na jaký typ zadavatelů uvedená povinnost dopadá. Mají ji tak všichni zadavatelé včetně zadavatelů dotovaných, kteří se často rekrutují z řad soukromých subjektů.

Chcete vědět víc?

Mgr. Vít Šilhavý

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na právo veřejných zakázek.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.