Odpovědné zadávání veřejných zakázek v otázkách a odpovědích II. část

Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), která mimo jiné definovala jednu (staro)novou zásadu, a to zásadu odpovědného zadávání.

V tomto článku si nejprve rozebereme základní instituty veřejného zadávání a následně se blíže podíváme právě na výše zmíněnou zásadu odpovědného zadávání včetně uvedení praktických příkladů a návodu pro zadavatele, jak k otázce odpovědného zadávání přistupovat.

Jaké oblasti by měl tedy zadavatel při zadání veřejné zakázky hodnotit a následně odůvodnit?

Oblasti odpovědného zadávání jsou v zásadě tři, a to:

 

Co si můžu představit pod zásadou sociálně odpovědného zadávání?

Postup, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou.

Základními cíli sociálně odpovědného zadávání jsou:

 

Jak může zadavatel docílit podpory zaměstnanosti znevýhodněných na trhu práce?

Zadavatel může ve veřejných zakázkách, u nichž předpokládá vznik nových pracovních míst, požadovat, aby dodavatel zapojil určitý počet či procento osob znevýhodněných na trhu práce či obecně dlouhodobě nezaměstnaných do plnění veřejné zakázky.

Existuje přitom široká škála skupin osob znevýhodněných na trhu práce (např. osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané, osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, absolventi, osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a další).

Zadavatel tak může napomoci, aby se na plnění veřejné zakázky podílely i osoby, které jinak stojí mimo pracovní trh a aktivizovat tak osoby z vybraných sociálně ohrožených cílových skupin.

Příklady: 

 

Jak může zadavatel podpořit vzdělávání, praxi a rekvalifikaci osob na trhu práce?

Zadavatel si může klást podmínky ve vztahu ke zvýšení odbornosti osob znevýhodněných na trhu práce, což zároveň povede k lepší uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce po skončení veřejné zakázky (například v podobě rekvalifikace zaměstnance). Půjde typicky o situace, kdy dodavatel v souvislosti s plněním veřejné zakázky vytváří nová pracovní místa, například pro méně kvalifikované nezaměstnané osoby či osoby jinak znevýhodněné na trhu práce, kterým může zvýšení kvalifikace dopomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Příklady:

 

Jak může zadavatel zajistit důstojné pracovní podmínky?

Zadavatel může zejména akcentovat dodržování všech předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování důstojných pracovních podmínek.

Tato potřeba vyvstává zejména v rámci realizace zakázek (služeb a stavebních prací), kde je využívána nekvalifikovaná práce, práce zahraničních pracovníků apod., tj. např. stavební dělníci, uklízečky, pracovníci ostrahy.

Příklady:

 

Co znamená etické nakupování?

Při tzv. „etickém nakupování“ se ptáme na to, za jakých podmínek je zboží vyráběno, přičemž jsou sledovány především pracovní podmínky osob podílejících se na výrobě či produkci, ekologičnost řešení výroby zboží.

Lze využít systémy certifikace FAIRTRADE, výrobky členských zemí World Fair Trade Organisation – WFTO, spolupráce s organizací Electronics Watch, výrobky členů Fair Wear Foundation – FWF, GOTS.

Příklady:

Chcete vědět víc?

Mgr. Vít Šilhavý

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na právo veřejných zakázek.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.