Odpovědné zadávání veřejných zakázek v otázkách a odpovědích III. část

Jak může zadavatel podpořit účast sociálních podniků a malých a středních podniků ve veřejných zakázkách?

Podpora účasti sociálních podniků na veřejných zakázkách, obdobně jako podpora přístupu malých a středních podniků, má mimo jiné pozitivní dopad na sociální začleňování, místní zaměstnanost a ekonomiku.

Pozitivní přínosy podpory účasti malých a středních podniků v zadávacím řízení mohou být tyto:

Možnosti podpory sociálních podniků v rámci zadávacích řízení jsou zejména:

Zadavatel může podniknout mnohá opatření ke zpřístupnění zadávacích řízení MSP a klást důraz na vyváženost kritéria ceny a kvality. Opatřeními mohou být zejména:

Příklady:

 

Jak a proč by měl zadavatel zajistit, aby v rámci dodavatelského řetězu byly nastaveny férové vztahy?

V dodavatelských řetězcích existuje řada potenciálně problematických oblastí, které mohou přímo či nepřímo ovlivňovat kvalitu plnění veřejné zakázky nebo v širším pojetí dopadat negativním způsobem na společnost, ekonomiku či životní prostředí

K nejvíce problematickým oblastem patří úhrady poddodavatelům za poskytnuté plnění, přičemž zejména pro malé a střední podniky, které se na plnění veřejných zakázek podílí často právě v roli poddodavatelů, představuje neplnění finančních závazků a obecně dlouhé lhůty splatnosti existenciální riziko. Tím může být ohrožena samotná existence těchto podniků, včetně schopnosti vyplácet mzdy svým zaměstnancům či hradit finanční závazky svým poddodavatelům.

Příklady:

 

Co si můžu představit pod zásadou environmentálně odpovědného zadávání?

Postup, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou.

Základními cíli sociálně odpovědného zadávání jsou:

 

Jak může zadavatel zajistit ekologicky šetrná řešení v rámci veřejné zakázky?

Zadavatel může ve veřejných zakázkách zohlednit dopady dané dodávky, služby či stavební práce na životní prostředí. Lze tak snížit přímé negativní dopady na životní prostředí, snižovat množství odpadu, omezit produkci znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, omezit spotřebu energií či obecně spotřebu surovin, omezit spotřebu vody a dále využít dešťovou či tzv. šedou vodu (odpadní voda zejména z umyvadel a sprch koupelen). Lze se zaměřit na snižování uhlíkové stopy a ekologicky příznivé dopady bude mít i zohlednění nákladů životního cyklu.

Příklady:

 

Co je to cirkulární ekonomika a proč by se o ní měl zadavatel zajímat?

Cirkulární veřejné zadávání je součástí environmentálně šetrných řešení;

Principem cirkulárního veřejného zadávání je uzavírání materiálových a energetických cyklů, lze ho tak využít ve vztahu k nakládání s odpady, při výběru obnovitelných a udržitelných zdrojů potřebných k výrobě a zabezpečení služeb, prodloužení životnosti produktů a nakládání s produktem po jeho dosloužení, při odklonu od vlastnického principu a namísto toho využívání pronájmu či sdílení.

Příklady:

 

Co si můžu představit pod zásadou využití inovací?

Zásada využití inovací je v podstatě implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Inovativní řešení se většinou nepořizuje primárně pro jeho inovativní povahu. Pro zadavatele bývá zajímavé, pokud mu dává stejné nebo lepší výsledky jako stávající řešení dostupná na trhu, ale při nižších nákladech. V takovém případě by však měla být inovativní řešení podporována.

Příklady:

Chcete vědět víc?

Mgr. Vít Šilhavý

Autor je právníkem ARROWS advokátní kanceláře. Specialista na právo veřejných zakázek.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.