Oznamování osobního zájmu zastupiteli jako veřejnými funkcionáři

Vstupem do komunální politiky se občan - zastupitel stává též veřejně sledovanou osobou. Na řadu zastupitelů dopadají povinnosti veřejných funkcionářů dané zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Jednou z povinností je oznamování osobního zájmu.

Jestliže veřejný funkcionář nesplní povinnost oznámení osobního zájmu, dopouští se přestupku, který je sankcionován pokutou.

Zákon o střetu zájmů definuje jako veřejné funkcionáře z řad obecních a krajských zastupitelů v zásadě všechny dlouhodobě uvolněné zastupitele zastupitelstev krajů a Zastupitelstva hlavního města Prahy, dále dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, a dále starostu obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarostu obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo členy rady obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Na krajské úrovni jsou tedy veřejnými funkcionáři všichni zastupitelé, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Na úrovni obcí, popř. městských částí a obvodů jsou za veřejné funkcionáře považováni dlouhodobě uvolnění zastupitelé a dále starosta, místostarosta, zástupce starosty a členové rady i když nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Přitom osobním zájmem je v souladu se zákonem o střetu zájmů takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.

V případě střetu řádného výkonu funkce ve veřejném zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit.

Na uvedený zákaz prosazovat svůj osobní zájem na úkor zájmu veřejného je navázána povinnost oznámení osobního zájmu. Zastupitel obce či kraje jako veřejný funkcionář je povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci a vymezit podstatu osobního zájmu. Toto oznámení musí být učiněno ústně a musí předcházet hlasování o věci. Oznámení je součástí zápisu z příslušného jednání. 

Oznámení osobního zájmu nevylučuje veřejného funkcionáře z dalšího projednávání věci ani z hlasování o ní. Smyslem oznámení je předložit příslušnému orgánu všechny relevantní skutečnosti a okolnosti k projednávané věci. 

Jestliže veřejný funkcionář nepodá oznámení o osobním zájmu, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50tis. Kč.

Informace o dopadech zákona o střetu zájmů a o povinnostech veřejných funkcionářů by měly být součástí vstupních školení při zahájení výkonu funkce veřejného funkcionáře. 

Chcete vědět víc?

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Autorka je právničkou ARROWS advokátní kanceláře. Specialistka na právo životního prostředí, veřejnou správu a obecní samosprávu.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.