Povinnosti obce při uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky

Obec je jako územně samosprávný celek jedním z veřejných zadavatelů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“). Z tohoto titulu pro obce plyne řada povinností. Kromě jiného jsou obce povinny zveřejňovat vybrané dokumenty na profilu zadavatele.
Podle § 219 ZVZ má veřejný zadavatel povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Lhůta pro uveřejnění je v zásadě do 15 dnů od jejich uzavření (odlišně je to např. pro zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému). Nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy je pak obec povinna na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu veřejné zakázky.

Za přestupek spočívající v neuveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1 ZVZ hrozí obci pokuta ve výši až 1 mil. Kč.

Povinnost uveřejnění smlouvy se netýká zejména veřejné zakázky, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Povinnost uveřejnění smlouvy dále neplatí pro smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu [(viz § 219 odst. 1 písm. d) ZVZ]. Prakticky půjde zejména o zveřejňování smluv v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle tohoto zákona se povinně zveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou jsou kromě jiných subjektů obce.

Povinnost zveřejnění v registru smluv však neplatí pro obce, nevykonávají rozšířenou působnost, příspěvkové organizace takovými obcemi zřízené nebo právnické osoby, v nichž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast. Dalším příkladem jiného právního předpisu může být zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který v ust. § 10d upravuje podmínky zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci.

Ke splnění povinnosti zveřejněním v registru smluv je podle zákona o registru smluv stanovena lhůta 30 dnů od uzavření smlouvy, zatímco podle ZVZ je to 15 dnů. Podle společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k této věci je dostačující, zvolí-li zadavatel zveřejnění v registru smluv, zaslat smlouvu ke zveřejnění ve lhůtě 30 dnů. Tímto postupem je splněna podmínka stanovená v § 219 odst. 1 písm. d) ZVZ.

Mimo povinnost uveřejnit smlouvu samotnou upravuje zákon o ZVZ povinnost veřejného zadavatele uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny.

Strukturu údajů pro uveřejnění skutečně uhrazené ceny upravuje podle § 219 odst. 4 zákona o ZVZ vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o vyhlášku č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Prakticky lze využít (se zachováním struktury údajů) běžně dostupný formát dokumentu a ten vložit na profil zadavatele.

Skutečně uhrazenou cenu je třeba uveřejnit do 3 měsíců od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, zveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Datum splnění smlouvy je datum skutečného ukončení plnění ze strany dodavatele. Takže například bude-li dílo zhotoveno s prodlením, nebude tímto datem datum očekávaného předání a převzetí, nýbrž datum skutečného předání a převzetí díla.

Malým obcím lze doporučit, aby se věnovaly plnění povinností podle ZVZ, tj. aby měly zřízený profil zadavatele, a na něm zveřejňovaly uzavřené smlouvy v hodnotě nad 0,5 mil Kč bez DPH. Po splnění těchto smluv zveřejní na profilu zadavatele též výši skutečně uhrazené ceny, a to do 3 měsíců od plnění, resp. do 31. března, jde-li o závazek přesahující kalendářní rok.

Obec, která nevykonává rozšířenou působnost, není povinna zveřejňovat smlouvy v registru smluv.
Každá obec jako zadavatel veřejné zakázky je povinna zveřejnit smlouvu nad 0,5 mil bez DPH, a to na profilu zadavatele nebo dle jiného právního předpisu (registr smluv, malá rozpočtová pravidla).
Každá obec jako zadavatel veřejné zakázky je povinna zveřejnit skutečně uhrazenou cenu veřejné zakázky, a to pro ty zakázky, na které se vztahuje povinnost zveřejnit je na profilu zadavatele.

 

Chcete vědět víc?

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Autorka je právničkou ARROWS advokátní kanceláře. Specialistka na právo životního prostředí, veřejnou správu a obecní samosprávu.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.