Připravované změny v nakládání s komunálním odpadem

V rámci nové odpadové legislativy, jejíž přijetí se předpokládá v tomto roce, budou obce budou povinny zajistit, že podíl třídění komunálního odpadu bude v kalendářním roce 2025 alespoň 60 %, v roce 2030 alespoň 65 % a v roce 2035 70 %.

Pokud obce neurčí místa pro tříděný komunální odpad v souladu s návrhem zákona, hrozí jim vysoká pokuta (až 10 mil. Kč). Pokud obce nesplní závazné cíle třídění, hrozí jim pokuta až 200 tis. Kč.

Navrhovaný zákon o odpadech stanoví obcím povinnost zajistit třídění minimálně složek nebezpečný odpad, papír, plast, sklo, kovy, biologický odpad, jedlé oleje a tuky, od 1. ledna 2025 textil (jde tedy kromě textilu o stávající rozsah tříděných složek). Obce budou povinny respektovat stanovený rozsah míst pro tříděný odpad.

Dále se bude zvedat poplatek za skládkování. Podle návrhu zákona o odpadech má docházet k postupnému zvyšování poplatku za skládkování, a to ze současných 500,-Kč až po částku 1850,-Kč v roce 2029 a letech následujících.

Obce budou mít možnost ve vztahu ke skládkování využít třídící slevu. Její podstata spočívá v tom, že na jedné straně sice rychle poroste poplatek za skládkování odpadu, který je recyklovatelný nebo dále využitelný, na druhé straně, pokud obce navýší každoročně rozsah třídění v požadované míře, dostanou slevu z tohoto poplatku. Pokud tedy obec komunální odpad dostatečně vytřídí, bude moci ukládat komunální odpad za cenu zbytkového odpadu, i v případě, že tento odpad by měl být zařazen do dílčího základu pro využitelný odpad. Podíly třídění jsou upraveny od roku 2019 (35%) do roku 2027 (75%). Úroveň třídění v obcích v probíhajícím roce 2020 bude určovat jejich náklady na skládkování v roce 2022.

Díky vyššímu třídění na úrovni obcí by mělo postupně dojít k přesunu komunálního odpadu, tedy jeho vytříděných složek, optimálně do recyklačního průmyslu. Současně by mělo být významně sníženo množství zbytkového směsného komunálního odpadu (viz povinný podíl třídění komunálního odpadu 70% v roce 2035, ale současně motivační podíl třídění 75% v roce 2027).

S ohledem na předpokládanou účinnost nového zákona o odpadech k 1.1.2021 je již nyní na místě, aby obce připravovaly nové strategie v odpadovém hospodářství. Úvahy obcí mohou začínat na řešení rozmístění nádob na tříděný odpad nebo četnosti a systému svozu tříděného odpadu, mohou též zohlednit možnosti na úseku nakládání s bioodpadem, jakož i to, jakým způsobem bude dále nakládáno s vytříděným, ale i směsným komunálním odpadem. Důležitá úvaha by měla být věnována otázce možného motivačního efektu v poplatku za komunální odpad. Důležitým prvkem provedení nastavení nového systému nakládání s komunálním odpadem bude též intenzívní komunikace s veřejností a osvěta na úseku oběhového hospodářství. Mimoto je důležité sledovat legislativní vývoj a reflektovat konečné znění nového zákona o odpadech.

Chcete vědět víc?

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Autorka je právničkou ARROWS advokátní kanceláře. Specialistka na právo životního prostředí, veřejnou správu a obecní samosprávu.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.