Role obce při revizi údajů v katastru nemovitostí

Revize údajů v katastru nemovitostí představuje prověření souladu údajů zapsaných v katastru se skutečným stavem v terénu. Na základě terénních zjištění může být potvrzen souladný stav. Při zjištění nesouladu je řešen způsob jeho odstranění.

 

Obec má povinnost spolupracovat s příslušným katastrálním úřadem, a to z hlediska obce jako samosprávné jednotky, v jejímž území je revize prováděna, a dále z pozice vlastníka revizí dotčených pozemků. V případě, že se včas nevyjádří k nesouladům mezi stavem zapsaným a stavem v terénu, může být ohrožena možnost budoucího využití pozemků k původnímu účeluKatastrální zákon upravuje povinnost vlastníků a jiných oprávněných osob účastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání. Porušení této povinnosti je přestupkem, za který hrozí pokuta do výše 50 tis. Kč, resp. 100 tis. Kč (jde-li o právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající).

Zásady pro provádění revize údajů katastru upravuje ustanovení § 35 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, ve spojení s  § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška, v platném znění. Příslušný katastrální úřad vyhlásí revizi podle potřeby zajištění souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Vyhlášení revize oznámí katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Určí se též územní a věcný rozsah prováděné revize. Předmětem revize není zjišťování průběhu hranic pozemků ani jejich nové zaměření. Revizí nejsou dotčena ani zapsaná práva.

Obec je povinna informaci o zahájení revize zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Obec je dále povinna spolupracovat při provádění revize katastru, a to též při zajišťování účasti vlastníků a jiných oprávněných. O těchto osobách je též povinna podávat dostupné informace v rozsahu nezbytném pro provedení revize.

Revize se provádějí nejprve na základě listinných dokumentů, resp. podle údajů zapsaných v katastru v porovnání s ortofotomapou. Následně se provádí vlastní šetření přímo v terénu. Jestliže je vyžadována přítomnost vlastníka, katastrální úřad jej přizve písemnou pozvánkou. Jeho nepřítomnost však není překážkou provedení revize.

V případě, že je zjištěn nesoulad zapsaného stavu v katastru se stavem skutečným, katastrální úřad projedná možné způsoby odstranění s místně příslušným stavebním úřadem a dalšími orgány veřejné moci, např. s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Nesoulad pak musí být projednán s vlastníkem nemovitosti.

O výsledku revize katastru musí být sepsán protokol.

Vlastník, který je revizi přítomen, bude přímo na místě seznámen se změnami, které budou provedeny na základě skutečností zjištěných při revizi. Vlastník může být vyzván k předložení listin, které prokáží, jaký stav odpovídá skutečnosti.

Nesoulady, které mohou být v terénu zjištěny, se týkají např. využití zemědělské půdy - na pozemku zapsaném jako trvalý travní porost je sad jabloní, původní úvozová cesta (zapsaná v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace) zanikla při udržování pastvin a není dále využívána, namísto orné půdy je zahrada u bytového domu, nejsou zapsány změny staveb - např. došlo k rozšíření stavby nebo došlo k odstranění stavby.

Zatímco některé změny mohou být zapsány přímo na základě revize, k zapsání jiných změn je třeba doložit listiny prokazující jiný stav v terénu.

Vlastník je vždy oprávněn se k nesouladům vyjádřit a odůvodnit využití diskutované nemovitosti. Pokud je to nezbytné, může být vyzván k předložení listin prokazujících tvrzené  skutečnosti. Jestliže listiny nejsou ve stanovené lhůtě předloženy a nesoulad bez nich nemůže být odstraněn, bude informace o nesouladu zapsána přímo do webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Výsledky revize mají význam z hlediska plnění povinností podle zvláštních zákonů (daňové povinnosti, povinnosti na úseku ochrany životního prostředí), popř. pro dotační účely nebo pro účely poskytování úvěrů.

 

Obec jako vlastník pozemku, jakož i každý jiný vlastník, by měla prováděné revizi věnovat  zvýšenou pozornost. Vždy by měla reagovat na výzvu katastrálního úřadu, popř. jiných věcně příslušných úřadů, které zahajují řízení na základě výsledků revize katastru nemovitostí. Nečinnost může mít v důsledku vliv např. na získání dotací či na daňové transfery.

Chcete vědět víc?

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

Autorka je právničkou ARROWS advokátní kanceláře. Specialistka na právo životního prostředí, veřejnou správu a obecní samosprávu.

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.