Co je nového v oblasti odměňování starostů, radních a zastupitelů?

V souvislosti s konáním ustavujících zasedání je vhodné připomenout zásadní změny, které přinesl zákon č. 99/2017 Sb., jímž byla s účinností k 1. 1. 2018 novelizována úprava odměňování starostů, radních a zastupitelů (a dalších osob) v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Změn doznal i prováděcí předpis - nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,  o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Pozor na to, že nově má zaručenou nejnižší výši odměny neuvolněný starosta, a to v rozmezí 0,3 až 0,6 odměny uvolněného starosty. V případě neposkytnutí plnění nebo poskytnutí špatně vypočteného plnění uvolněným i neuvolněným členům starostům, radním a členům zastupitelstva, se obec vystavuje riziku vymáhání ze zákona náležejícího plnění, a to včetně úroků z prodlení. Oprávněný starosta, radní či zastupitel pak může vznést nárok kdykoliv před jeho promlčením v obecné promlčecí lhůtě 3 let od vzniku nároku.

Novinkou, kterou přinesla příloha nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,  o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, je zjednodušení výpočtu výše odměn pro uvolněné i neuvolněné členy volených orgánů obcí. Nově je 11 velikostních kategorií územního samosprávného celku, pro které se stanoví pevná výše odměny (pro uvolněné členy) či maximální výše odměny (pro neuvolněné členy). Vlastní 3 velikostní kategorie pak mají kraje a hlavní město Praha.

Nás zajímají především kategorie obcí, městských částí a obvodů, které již nepočítají s dřívějšími příplatky za počet obyvatel, neboť jejich výpočet byl zbytečně složitý. Většina obcí přitom spadala do kategorie do 1000 obyvatel. V praxi pak obce z opatrnosti raději počítali s částkou nižší, aby nepřesáhli mezní hodnoty v případě poklesu počtu obyvatel. Při určení výše odměny člena zastupitelstva obce se vychází z počtu obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce. Konkrétní čísla jsou čerpána ze systému evidence obyvatel a cizineckého informačního systému.

Se změnou zařazení obce do kategorie může souviset vynucená změna výše odměn. Podle ust. § 73 odst. 5 zákona o obcích platí, že změní-li se v průběhu volebního období počet obyvatel obce o více než 20 %, bude uvolněnému zastupiteli od 1. 1. následujícího roku náležet odměna ve výši odpovídající novému zařazení obce do velikostní kategorie. Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce zůstává dosavadní odměna, pokud nepřesahuje maximální výši odměny pro příslušnou velikostní kategorii obce, jinak mu přísluší odměna v maximální výši. Takže například když v obci kategorie mezi 1001 a 3000 obyvatel poklesne v průběhu volebního období počet obyvatel o více než 20 %, čímž dojde k přeřazení do velikostní kategorie 601 až 1000 obyvatel, dojde ke snížení odměny uvolněným členům zastupitelstva (typicky při této velikosti starostovi obce) a může dojít ke snížení odměny neuvolněným zastupitelům.

Pro získání více podrobností ke změnám úpravy odchodného si přečtěte náš další článek "Kdy má starosta nárok na odměnu při skončení funkce nebo odchodné?"

Zastupitelstvo může rozhodnout, zda bude v případě kumulace funkcí neuvolněných členů odměna počítána součtem odměn. Do tohoto součtu (souhrnu) lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Nerozhodne-li, vyplácí se pouze odměna za nejvýše hodnocenou funkci. V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce vždy pouze odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.

Chcete vědět víc?

Mgr. Robin Mlynář

zpracováno pro ARROWS advokátní kancelář

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.