Jak lze mimořádně odměnit člena zastupitelstva?

Noví zastupitelé jsou ve funkci sotva dva měsíce, takže zatím zřejmě neměli příležitost splnit mimořádný nebo zvláště významný úkol pro obec a očekávat za to mimořádnou odměnu. Dříve či později se při výkonu funkce starosty, radního či zastupitele objeví situace, kdy přichází v úvahu poskytnutí mimořádné odměny. Jde například o úspěšnou realizaci významné investice, stavby či obstarání kulturní akce. Až do 1. 1. 2018 nebyla forma a výše mimořádných odměn upravena výslovně zákonem, což vedlo nezřídka k nadužívání institutu a některé excesy byly řádně medializované. S novelou zákona od 1. 1. 2018 však došlo k pevnému zakotvení pravidel mimořádného odměňování.

V případě vyplacení mimořádné odměny nad přípustnou výši či v jiném režimu, který zákon nedovoluje (např. formou daru), obejde obec zákon o obcích a nezákonně naloží s veřejnými prostředky. V mnoha obcích se stále lze setkat se zavedenou praxí, podle které se mimořádné odměny zastupitelům poskytují formou darů. Při nezákonném postupu může zasáhnout ministerstvo, pozastavit výkon takového usnesení, potažmo podat návrh na jeho zrušení soudem.

Zákon č. 99/2017 Sb., jímž byla s účinností k 1. 1. 2018 novelizována úprava odměňování v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), přinesl nejen nový přístup k odměňování, o kterém jsme již psali, nýbrž i novinku v podobě regulace poskytování mimořádných odměn. Poskytování mimořádných odměn se řídí ust. § 76 zákona o obcích, který stanoví, že mimořádnou odměnu lze zastupiteli (jedno-li zda uvolněnému či neuvolněnému) poskytnout za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.

Jedná se proto o nenárokovou formu odměňování, která by neměla být bezdůvodně využívána pouze jako doplněk standardní úpravy odměňování (v ust. § 72 zákona o obcích), či snad k překročení maximální výše odměn dle nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Poměrně striktní regulace spočívá v tom, že podle ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích rozhoduje o poskytnutí mimořádné odměny výhradně zastupitelstvo obce, přičemž návrh na poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání a stejně tak musí být projednán. Tím se předchází kritizované praxi, kdy k zařazení na program docházelo na poslední chvíli při schvalování programu zasedání, nebo se projednání mimořádné odměny schovalo pod bod programu “ostatní”, čímž se omezovala informovanost veřejnosti.

Usnesení zastupitelstva o poskytnutí mimořádné odměny musí obsahovat důvody poskytnutí, tedy zpravidla popis mimořádného nebo zvlášť významného úkolu obce, který onen zastupitel vykonal. Pouhé parafrázování textu zákona nelze považovat za dostatečné odůvodnění. Právní úprava obsahuje i maximální hranici výše poskytované mimořádné odměny, a to již rozdílně pro uvolněné a neuvolněné členy zastupitelstva.

U uvolněného zastupitele může souhrnná výše odměn za kalendářní rok činit maximálně dvojnásobek nejvyšší měsíční odměny (podle nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků).

U neuvolněného zastupitele může souhrnná výše odměn za kalendářní rok činit maximálně dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis. Nejde tedy o dvojnásobek schválené měsíční odměny konkrétního zastupitele, ale o dvojnásobek maximální výše odměny, jak ji stanoví nařízení vlády.

Závěrem je třeba zdůraznit, že ust. § 71 odst. 4 zákona o obcích výslovně zakazuje poskytnout zastupiteli v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce dar, a to ani po skončení výkonu funkce. Darem se přitom myslí nejen peněžitý dar, ale i věcný dar.

Nastane-li situace, kdy zastupitelstvo sezná, že některý jeho člen si zaslouží obdržet mimořádnou odměnu, je nezbytné vypočítat maximální výši takové odměny a zjistit, zda zastupitel neobdržel jinou mimořádnou odměnu v kalendářním roce, kterou je třeba v souhrnu započíst. Nelze pokračovat v dříve časté praxi udělení mimořádných odměn formou daru nebo např. dohodou o provedení práce, která spočívala v práci související s výkonem funkce zastupitele, neboť zákon takový postup výslovně vylučuje.

Chcete vědět víc?

Mgr. Robin Mlynář

zpracováno pro ARROWS advokátní kancelář

Pokud chcete získat více informací, neváhejte kontakovat autora článku, případně nám na sebe zanechte kontakt pro zasílání aktuálních novinek z oblasti samosprávy.